Solicitanţii de fonduri europene pot beneficia de până la 1,6 milioane de euro pentru înfiinţarea sau modernizarea fermelor mixte, prin care se pot creşte animale şi realiza culturi vegetale (grâu, porumb, lucernă, etc.), în cadrul unei singure investiţii. Aceşti solicitanţi pot primi finanţare nerambursabilă de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.

Tot în cadrul fermei mixte, fermierul poate procesa o parte din producţia rezultată din cultura vegetală obţinând nutreţuri combinate (porumb, grâu, floarea-soarelui, etc.) pentru animalele din fermă.

În perioada 2010 – 2013, prin Măsura 121, se acordă beneficiarilor fonduri nerambursabile între 40% şi 75% din valoarea eligibilă a proiectului, acestea reprezentând cofinanţarea publică, la care se adaugă contribuţia privată.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului poate fi de 2 milioane de euro, cu excepţia proiectelor care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile, în acest caz fiind de 3 milioane de euro.

Suma minimă acceptată a unui proiect pentru modernizarea exploataţiilor agricole este de 5.000 de euro.

Pentru finanţarea unui proiect de investiţii într-o fermă mixtă, beneficiarului îi poate fi decontat maxim 1,6 milioane euro din cheltuielile pe care acesta le-a efectuat.

Cheltuielile eligibile sunt cele care se decontează de către APDRP, cele neeligibile fiind suportate de beneficiarul proiectului.

În cadrul unei ferme mixte, beneficiarul poate achiziţiona: bovine pentru lapte, porcine pentru reproducţie sau îngrăşat, ovine, caprine şi păsări.

De asemenea, acesta poate dota investiţia cu tehnologii specifice pentru culturile vegetale, achiziţionând echipamente performante, acestea încadrându-se în cheltuielile eligibile. Astfel, se pot cumpăra tractoare, combine, remorci, semănătoare, maşini şi utilaje. Acestea determină creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru.

Mai concret, tipurile de investiţii şi cheltuieli eligibile încadrate la Măsura 121 sunt cele care prevăd construirea sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă[1], incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; construirea sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

De asemenea, se decontează şi cheltuielile efectuate pentru construirea şi modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamentele pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotările tehnice pentru asigurarea controlului calităţii la nivel de fermă. Aşadar, în cazul modernizării unei ferme, beneficiarul poate înlocui utilajele uzate, vechi, cu altele noi, care consumă mai puţin combustibil, sunt mai eficiente şi mai puţin poluante.

Beneficiarilor li se rambursează cheltuielile şi pentru construirea şi modernizarea serelor, a centralelor termice, instalaţiilor de irigat, pentru asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu, pentru achiziţionarea chiar şi în leasing[2] de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software, cât şi achiziţionarea de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie în cadrul fermei.

Sunt decontabile şi investiţiile pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire (de exemplu, tancul de răcire şi stocare a laptelui crud), costurile generale ale realizării proiectului, investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică, cât şi cele necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

O fermă mixtă poate fi alcătuită din orice tip de creştere a animalelor pentru consumul uman şi orice tip de cultură vegetală (legume, fructe, culturi de câmp, sere).

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.

Printre obiectivele specifice care trebuie îndeplinite prin proiectele Măsurii 121 se numără şi introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, dar şi adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare.

Obiectivele operaţionale se referă la promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o  dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE[3], şi care este înregistrată în Registrul fermelor/ Registrul agricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, respectiv codul CAEN 01xx.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

– să fie persoană fizică sau juridică română cu capital privat

– capitalul/ acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau integral străin;

– să acţioneze în nume propriu.

– să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii.

În caz că, la verificarea Cererilor de plată sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie: exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse[4], exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată în Ghidul Solicitantului, exploataţii agricole de semi-subzistenţă, beneficiarul este cu minim 6 luni* înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare, exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD sau FEADR pentru acelaşi tip de activitate, exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic, proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole, exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului, exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate. Fiecare criteriu de selecţie are aferent un anumit punctaj, care se poate consulta în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 121.

Serviciul Relaţii Mass-media al APDRP

Tel: +4021 – 310.16.35; massmedia@apdrp.ro; www.apdrp.ro


[1] Nu vor fi eligibile spatiile care deservesc activitatea generală a exploataţiei: birouri pentru personalul administrativ, săli de şedinţe, săli de protocol, bucătărie şi sala de mese, spaţii de cazare, etc.

Pentru respectarea  conditiilor de igienă/ sanitar-veterinare şi a fluxului tehnologic, sunt eligibile spaţiile destinate personalului de producţie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul  medicului veterinar, biroul maiştrilor, a şefului de fermă, spaţiu pentru servirea mesei etc.

[2] Leasing-ul este eligibil doar dacă rezultă transferul de proprietate al bunului în posesia beneficiarului în perioada de implementare a proiectului, până la ultima cerere de plată.

[3] Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro

[4] Prin standard comunitar nou introdus se înţelege acel standard care nu este încadrat ca şi standard existent şi pentru care solicitanţii beneficiază de perioada de graţie de 36 luni de la data la care standardul a devenit obligatoriu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.