„Calitatea educaţiei reprezintă cel mai important factor al dezvoltării economice şi sociale, afirmării personale şi al capitalului uman, social şi civic, fără de care coeziunea şi relaţiile sociale rămân noţiuni vide de orice conţinut.

Școala  este cea mai importantă  instituție educativă la nivelul unei comunități, fiind văzută astăzi ca un furnizor de servicii educaționale și care, ca orice furnizor, dorește ca acestea să fie de calitate. În conformitate cu prevederile Legii nr87/2006  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, calitatea este definită ca “ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.” Într-adevăr, calitatea educației este realizată în școală, dar este apreciată de către beneficiarii  direcți, elevii și  indirecți, părinții, comunitatea locală, angajatorii, instituțiile  de învățământ superior la care își continuă elevii studiile.

Colegiul Național Ion Maiorescu, unitate reprezentativă a învățământului giurgiuvean  dorește să ducă mai departe tradiţia şcolii, de a ocupa  primul loc în ierarhia şcolilor giurgiuvene prin performanţele absolvenţilor săi și în acest sens, conducerea școlii, întregul corp profesoral, personalul didactic auxiliar și nedidactic, cu susținerea autorităților locale și a ISJ Giurgiu, oferă o educație de calitate elevilor săi, atât în ceea ce privește procesul instructiv –educațiv cât și a dotările și  resursele educaționale.

Calitatea educației oferită de colegiu a fost validată de o comisie ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), care a fost prezentă în școală în perioada 17-18 octombrie 2016 și a evaluat multicriterial indicatorii specifici celor trei domenii  specifice asigurării calității în conformitate cu prevederile Legii calității educației, respectiv: capacitatea instituțională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura disponibilă; eficacitatea educațională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obține rezultatele așteptate ale învățării și managementul calității. Fiecăruia  dintre  aceste trei domenii îi corespund mai multe criterii și indicatori de calitate, respectiv 43. Aceșția sunt evaluați, în sensul verificării dovezilor care arată realizarea lor de către școală,  după descriptorii  de calitate definiți în H.G. nr. 21/10.01.2007 privind Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar precum și  în HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.

Comisia  de evaluare externă a acordat calificativul „FOARTE BINE” la toți cei 43 de indicatori definiți de Legea calității și de Standarde, atât pentru nivelul gimnazial cât și pentru cel liceal. Mecanismul asigurării calității prevede, potrivit legii, constituirea, în cadrul fiecărei instituții de învățământ a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC), formată din 3-9 membri, condusă de conducatorul organizației sau de un coordonator desemnat de el și având în componență reprezentanți  ai corpului profesoral,  reprezentanți  ai parinților, ai elevilor, ai Consiliului Local și reprezentantul sindicatului cu rol de observator. Directorul este, potrivit legii,  direct responsabil de calitatea educației furnizate de școală. Misiunea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calității este de a efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei oferite de Colegiul Național Ion Maiorescu Giurgiu și a propune măsuri pentru îmbunătățirea calității realizând anual un Raport de Evaluare Internă transmis ARACIP prin intermediul platformei electronice https://calitate.aracip.eu/     și făcut public beneficiarilor pe site-ul colegiului. În cadrul  acestui raport de evaluare internă sau autoevaluare la unii indicatori  CEAC a acordat și câteva calificative de „BINE”.

Comisia de evaluare externă trimisă de către  Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, ca institutie publică de evaluare externă, a considerat însă că toți indicatorii sunt realizați conform standardelor de calitate și a acordat calificativul „FOARTE BINE”. Este un rezultat care reflectă filozofia educațională a școlii, dar  care ne obligă să menținem rezultatele de până acum și să le îmbunătățim, deoarece calitatea educației de la o etapă la alta se definește în raport cu „valoarea adaugată”, astfel încât „produsul finit”,  respectiv tânărul educat să dispună la finalul studiilor liceale de abilități, competenţe și atitudini care să-i permită inserţia socială şi  învăţarea pe tot parcursul vieţii”.

Comunicat CNIM Giurgiu

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.