–         Procesul ţăranilor – (I)

–        

La 16 martie 1834 Judecătoria Judeţului Vlaşca a primit de la Otcârmuirea locală un document prin care erau trimişi spre cercetare 14 locuitori din Crevedia pe motiv că nu au sărit în apărarea logofătului Dinu Froniu, aşa cum glăsuiau înscrisurile din „Regulamentul Organic”, document original care se păstrează în fondul arhivistic „Tribunalul Judeţean Giurgiu” : Fiind că pentru călcaria ce au săvârşit tâlharii scăpaţi din Ocna Telega logofătului Dinu sin Stan în satu Crevediia şi 14 lăcuitori dintr-acest sat anume: Dumitraşcu rotar, Stan Marin, Ion Miul, Bunia, Miul, Stan cârciumaru, Ion Buzatu, Sandu  Biichi, Moş Nică, Dumitraşcu al Eni, Ion Tuinia, Ion Deianu, Ion Furtună <şi> Marin Ion i-au văzut şi nu au vrut nici să dia dă ştire satului a să lua în goană şi prinderia lor după poruncile Stăpânirii nici au năvălit dânşii să înconjoare casa în care călca pă nenorocitul Dinu ci au stătut în tăcere până când au plecat tâlharii, au primit Otcârmuiria porunca Cinstitei Vornicii cu nr. 1237 ca să să dia aceşti  numiţi patru spre zece lăcuitori vinovaţi în cercetaria cremenaliciască. De aceia să îndreptiază către acia Cinstită Judeătorie înpreună şi cu tactrirul arătărilor foştii slugi a jăfuitului  carele au dat de ştire acestor lăcuitori de veniria tâlharilor, adeverit de cei ce au fost faţă la aciastă arătare.

Şi este poftită ca potrivit cu cuprinderia actului 11 din proect alcătuit pentru asiguraria satelor despre făcătorii dă rele să dia în grabă hotărâre pentru despăgubiria ce să cuvine a să face de la dânşii pomenitului de lucrurile luate de către tâlhari ce să arată în alăturata foaie. Şi încunoştiinţând Otcârmuiria hotărâria ce să va da întru aciasta va face şi ia cunoscut unde să cuvine spre a lua dezlegare de urmare.[1]

Întrucât pentru bunul mers al cercetărilor  Judecătăria a solicitat trimiterea juratului şi pârcălabului satului la 23 martie 1834, la această instanţă, a fost primită adresa cu nr. 1015 a Otcârmuirii Judeţului Vlaşca în care se precizau: „Spre îndepliniria cererii acei Cinstite Judecătorii prin otnoşăniia de supt nr. 534, iată să trimite ceruţii doi lăcuitori de la satul Crevediia şi anume Ianache Crovianu juratu şi Tudorache pârcălabu şi să pofteşte Cinsita Judecătorie  a grăbi săvârşiria aceştii hotărâri ca să nu stia atâţia lăcuitori pă cheltuială.”[2]

Conformându-se sarcinilor primite la 28 martie 1834 de la Judecătorie a plecat către „Cinstitul Divan Judecătoresc Secţia Cremenală” hotârârea  nr. 591, păstrată în copie, document în care se precizau: „Cinstita Ocârmuire a acestui judeţ cu otnoşăniia de supt ntr. 916, după porunca Cinstitei Vornicii cu nr. 1237, au dat în judecata acestui Tribunal pă aceşti 14 lăcuitori ot satul Crevediia dintr-acest judeţ şi anume…pentru călcaria ce au săvârşit tâlharii scăpaţi din Ocna Telega logofătului Dinu sin Stan în satul Crevediia şi ei au văzut şi nu au vrut nici să dia dă ştire satului a să lua în goană pentru prinderia lor după poruncile Stăpânirii, nici n-au năvălit să înconjoare casa în care călca pă prăpăditul Dinul, cerându ca potrivit cu coprinderia articolului 11 din proectul alcătuit pentru asiguraria satelor despre făcătorii de rele să să dia hotărâre pentru despăgubiria ce să cuvine a să face de la dânşii jăfuitului de lucrurile luate de către tâlhari am luat în băgare de siamă aceste hârtii…”.[3] După cum vom vedea mai departe, din mărturiile celor care au fost de faţă la eveniment, locuitorii din Crevedia nu au fost vinovaţi deoarece, din cauza obiceiului logofătului de a trage cu pistoalele atunci când era sub influienţa lui Bachus, aceştia nu au putut să îşi dea seama dacă este atacat de tâlhari, crezând că este din nou cu obişnuitul său chef. (va urma)

Cons. sup. Damian Ancu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] B.J.A.N. Giurgiu, Tribunalul Judeţului Vlaşca, ds. 105/1834, f.1

[2] Ibidem, f.3

[3] Ibidem, f.8