Poliţia Oraşului Giurgiu, înfiinţată în conformitate cu prevederile Regulamentului Organic, elaborat de ruşi pe baza realităţilor din Principatele Române şi pus ăn practică în Ţara Românească în ianuarie 1832, a reprezentat una din instituţiile de bază ale oraşului nostru aflat la început de drum spre modernizare, după mai bine de 400 de ani de dominaţie otomană. Documentele păstrate la Biroul Judeţean Giurgiu al Arhivelor Naţionale, în fondurile arhivistice „Prefectura judeţului Vlaşca” şi „Poliţia oraşului Giurgiu” ne permit să scoatem în relief principalele preocupări ale acestei instituţii, lucru pe care l-am făcut şi în numerele anterioare. De data aceasta vă vom supune atenţiei trei documente de acum 180 de ani, aflate în fondul arhivistic „Prefectura Judeţului Vlaşca” referitoare la reclamaţia făcută de locuitorii din oraş, în anul 1832, fostului şef al poliţiei, poliţmaisterul Gheorghiţă Anghelescu şi modul în care a decurs rezolvarea acesteia, cu precizarea că nu avem la dispoziţie documente din care să putem trage o concluzie finală aspra acestei probleme, în contextul în care documentele create de Poliţia Oraşului Giurgiu se păstrează începând cu anul 1836.

Primul document este din 4 februarie 1932 şi reprezintă reclamaţia giurgiuvenilor înaintată Marii Dvornicii din Lăuntru, (păstrată în copie),reclamaţie pe care o redăm în continuare:

„Jeluim noi cei mai jos însemnaţi neguţători din oraşul Giurgiului cu lacrimi fierbinţi la Cinstita Vornicie Mare, pentru numitul poliţaiu ce au işit că ni-au globit cu suma de talere ce să vor arăta mai jos anume.

Deci noi ştiindu-ne drepţi cu nici o pricină amu, aşteptam până la plecaria Dumnialui şi la plecaria Dumnialui am mersu, ca să ne cerem banii, ce ni să luase pă dreptate aşa s-au sculat fratele poliţaiului sameşu şi ni-au zisu lăsaţi-l să se ducă că eu voi înplni banii toţi.

Deci după ce au plecat poliţaiu, numitu sameşu, fratele poliţaiului, nu că ni-au dat vreo para, din banii aceia, ci mai mare nevoie şi ură ni-am luat asupra noastră, că în toate zilele din fitece lucru ne bate şi ne închide, încât nici prăvăliile nu ni le putem căuta.

Pentru aceste pricini, ce ni să face asupra noastră în toate zilele, cădem cu plângere la cinstitele picioare ale Mării Tale ca să-ţi faci milă şi pomană cu noi să ne despăgubeşti de aceşti bani, ce ni s-au luat pă nedreptate şi să ne scapi de aciastă urgie ce ni să face în toate zilele că numitul poliţai, nu ni-au făcut numai aceste, ci şi alte mai multe în care şi banii militarilor ce-i ţinem prin case de-i hrănim nu ni-au plătit, ba la unii nici o para nu s-au dat.

315 taleri au dat Boşco brutaru sin Raiciu; 102 taleri au dat Ristia brutaru; 102 taleri au dat Dobre sin Stan trăistaru; 70 taleri au dat Tudor sin Ilie; 9 taleri au dat Marco sin Guţu; 62 taleri au dat Panciu pârcălabu; 32 taleri au dat Datcu cârciumaru; 60 taleri, aceşti şaizeci de lei este ai lui Enache Bălan globitu de sameş ştiindu-l şi o săptămână închisu”.

În ziua de 9 februarie Ocârmuirea Judeţului Vlaşca a primit ordinul Marii Dvornicii din Lăuntru de a cerceta pricina dintre fostul poliţmaister al Giurgiului Ghiorghiţă Anghelescu şi mai mulţi negustori din oraş pentru o sumă de bani (păstrat în original)

„Următor otnoşăniei ce au primit Dvornicia de la Cinstita Logofeţia Dreptăţii, pă lângă care au trimis şi două jălbi ale unora din orăşanii ot Giurgiu, date asupra lui Costache Anghelescu fostul poliţai la acel oraş, pentru câtevaşi condice de bani ce ar fi având să ia de la dânsul, trimiţându-să porunca Dvornicii către pomenitul că ori să trimiţă banii jăluitorilor orăşani, sau să-şi orânduiască vechil la faţa locului spre a să înfăţişa cu dânşii, acum au primit Dvorniciia prin raportul său de supt nr. 1-iu arătător că şi-a orânduit vechil spre a să afla la cercetaria aceştii pricini.

După care raport să trimite dumitale copie şi ţi să scrie ca înpreună cu dumnialui prezedentul Tribunalului acelui judeţ şi cu Magistratul oraşului, către care s-au trimis osebită poruncă a Dvornicii, să cercetaţi toate înprejurările pricinii şi de fiinţa adevărului ce veţi dovedi să înştiinţezi dumneata Dvornicii ca  să ia porunca de urmare.”

Anterior acestei date, în ziua de 4 februarie 1832 Gheorghiţă Anghelescu a trimis raportul său către Marea Dvornicie din Lăuntru în care se precizau următoarele (păstrat în copie):

„Primind cu plecăciune porunca Cinstitei Dvornicii de la 29 ale trecutului ghenarie cu nr. 702 cu alăturate cinci hârtii ce au trimis Cinstita Logofeţie a Dreptăţii, fac cunoscut că îndată am orânduit vechil a să înfăţişa cu jăluitorii la Magistratul ot Giurgiu după coprinderia cinstitei porunci şi sunt încredinţat că să va descoperi fiinţa adevărului, fiind cu totul neadevărate arătările acelor jăluitori.

Dar ca nu cumva să urmeze vreo părtinire la acia cercetare, mă rog plecat Cinstitei Dvornicii să bine voiască a porunci şi D-lui ocârmuitorul judeţului Vlaşca a fi înpreună lucrării la cercetaria ce să vă face de către acel Magistrat spre cea desăvârşită descoperire a adevărului.”

 

Damian Ancu