După ce şi-au prezentat concepţia economică, cei de la USL ne prezintă azi Viziunea asupra Educaţiei. În principiu se doreşte depolitizarea şi o competiţie bazată pe competenţă.

Pentru cine are chef să vadă ce viziuni mai au uslaşii (aşa sunt numiţi cei din USL) vă invit să aruncaţi un ochi:

Cum vă place?

Subfinanţarea
Educația nu reprezintă o prioritate a guvernului
Subfinanțarea
Învăţământul superior
Marginalizarea studenților
Starea actuală a educației Concluzii
Starea actuală a educației Concluzii
O şcoală inovativă
O şcoală pentru cariera
profesională  și pentru viaţă
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
Guvernul Finlandei, în urma recesiunii din anii ’90, s-a hotărât să dedice fonduri importante educaţiei, cercetării ştiinţifice şi tehnologiei. În mai puţin de zece ani, Finlanda a trecut pe primele locuri în lume ca bunăstare socială şi bogăţie.
România, ca ţară membră a Uniunii Europene, are obligaţia să-şi racordeze strategiile de ieşire din criză şi de dezvoltare a celor promovate de Comisia Europeană şi să-şi asume un rol proactiv în promovarea obiectivelor UE, cât şi a celor proprii.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
COMISIA EUROPEANĂ în ”Strategia Europa 2020” defineşte trei obiective cheie:
O creştere economică inteligentă prin:
Educaţie;
Promovarea cunoaşterii;
Inovare şi creativitate;
Digitalizarea întregii societăţi.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
COMISIA EUROPEANĂ în ”Strategia Europa 2020” defineşte trei obiective cheie:
O creştere economică durabilă prin:
Competitivitate;
Utilizarea mai eficientă a resurselor.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
COMISIA EUROPEANĂ în ”Strategia Europa 2020” defineşte trei obiective cheie:
O creştere economică favorabilă incluziunii prin:
O mai mare participare la piaţa forţei de muncă;
2.Dobândirea de noi competenţe;
3.Lupta împotriva sărăciei.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
”Strategia Europa 2020” defineşte, în vederea monitorizării, indicatorii de referinţă reprezentativi:
Abandonul şcolar să scadă sub 10%;
Cel puţin 40% din generaţia tânără trebuie să aibă studii universitare;
3% din PIB să fie investit în cercetare şi dezvoltare (1% din fonduri publice și 2% din fonduri private).
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
”Strategia Europa 2020” defineşte, în vederea monitorizării, indicatori de referinţă reprezentativi:
Reorientarea cercetării şi dezvoltării şi a politicii de inovare către provocările majore reducând durata dintre producerea invenţiei şi transformarea ei în produse (economisire anuală -289 milioane de euro);
Creşterea atractivităţii şi calităţii învăţământului superior prin asigurarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
Educaţia este asumată de USL ca factor strategic al dezvoltării durabile
Obiectivele prioritare şi urgente sunt:
Motivarea cadrelor didactice, recunoaşterea rolului social prin salariu, respectarea demnităţii şi autonomiei profesionale;
Integrarea, de urgenţă, a cadrelor didactice în programe de formare continuă, prin proiecte finanţate din fonduri structurale.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
3.Formarea continuă a cadrelor didactice este centrată pe:
Învăţământ digitalizat;
Curriculum adecvat formării inovative, creative, şi formării de competenţe;
Pedagogie modernă, optimizarea relaţiei cu părinţii, elevii și cu autorităţile locale;
Actualizarea cunoaşterii în aria curriculară a disciplinei.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
4. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii:
ȘANSE EGALE  DE ACCES LA EDUCAȚIE
Asigurarea condiţiilor pentru eliminarea abandonului şcolar;
Cuprinderea grupei pregătitoare în învăţământul obligatoriu;
Cuprinderea a peste 80% dintre copiii cu vârste între 3 şi 5 ani în educaţia timpurie;
Crearea sistemului public/privat pentru educaţia timpurie a copiilor de 0 – 3 ani;
Cel puţin 85% dintre tinerii între 18 – 22 de ani să fie absolvenţi de studii liceale;
Generalizarea obligativităţii ciclului de învăţământ liceal.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
4. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii:
Formarea profesională în meserii cerute de piaţa muncii;
Dezvoltarea creativităţii elevilor şi a capacităţii lor de inovare;
Promovarea, prin educaţie, a unui sistem de valori  de referinţă în societate;
Cunoaşterea a cel puţin două limbi străine;
Achiziţii culturale, de cunoştinţe tehnologice, formarea deprinderilor pentru o viaţă sănătoasă, pentru sport, pentru mediu, în spiritul principiilor democratice.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
5. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de  dezvoltare personală din perspectiva obiectivelor din “Strategia Europa 2020” prin:
Creşterea contribuţiei şcolii şi familiei în personalizarea educaţiei copilului;
Orientarea şcolară prin cabinetele psihopedagogice;
Dezvoltarea deprinderilor de învăţare permanentă pentru creşterea capacităţii de adaptare la noi locuri de muncă.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
6. Informatizarea şi asigurarea accesului la internet rapid în toate unităţile şi instituţiile de învăţământ prin:
Creare de noi oportunităţi de învăţare cu mijloace informatice, sisteme multimedia, softuri educaţionale şi reţele de date;
Multiplicarea canalelor de comunicare şi a noi forme de socializare;
Dezvoltarea informaticii de gestiune în administrarea şcolii;
Introducerea manualelor electronice;
Realizarea de reţele pilot pentru unităţi de învăţământ situate în zone defavorizate.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
7. Creşterea capacităţii de inovare şi de creativitate din   perspectiva dezvoltării durabile prin:
Educaţie complementară extracurriculară şi extraşcolară;
Răspuns la nevoile educaţionale de formare ale elevilor şi părinţilor acestora pentru dezvoltarea creativităţii şi inovării;
Susţinerea elevilor capabili de inovare şi creaţie.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
8. Asigurarea educaţiei complementare pentru creşterea capacităţii de adaptare şi pentru refacerea coeziunii sociale prin:
Dezvoltarea de alternative educaţionale;
Formarea tinerilor prin activităţi sportive;
Refacerea taberelor pentru elevi și studenți;
Intituționalizarea participării în proiecte şi programe cu teme care sunt complementare faţă de curriculum.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
9. Susținerea programelor „Şansa a doua prin educaţie” în vederea eliminării analfabetismului şi integrării pe piaţa muncii prin:
Garantarea egalităţii de şanse și eliminarea oricăror forme de discriminare;
Facilităţi, politici şi programe adecvate grupurilor vulnerabile;
Programe suport pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
10. Garantarea autonomiei școlilor și a autonomiei profesionale a cadrelor didactice prin:
Instituţionalizarea autonomiei şcolilor cu asumarea responsabilităţii publice faţă de performanţele şcolii;
Autonomia profesională a cadrelor didactice în transpunerea personalizată a programelor şcolare;
Încurajarea formării consorţiilor şcolare şi asociaţiilor profesionale;
Instituirea cadrului legal pentru parteneriatul şcolii cu autorităţile locale şi cu agenţii economici interesaţi;
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
10. Garantarea autonomiei școlilor și a autonomiei profesionale a cadrelor didactice prin:
Participare şcolilor şi a cadrelor didactice în programe şi proiecte care aduc beneficii procesului didactic;
Realizarea de parteneriate pentru schimbul de bune practici cu unităţi şcolare din ţară şi din străinătate;
Participare la programe de formare profesională pentru dezvoltarea personală şi creşterea performanţei în cariera didactică;
Încurajarea iniţiativei private în învăţământul preuniversitar.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
11. Generalizarea programului „Şcoala de după şcoală” în parteneriat cu autorităţile locale, părinţi, agenţi economici:
Asigurarea autonomiei de decizie la nivelul şcolii în parteneriat cu părinţii şi autorităţile locale contributoare;
Elaborarea cadrului general în care se desfăşoară programul ”Şcoala de dupa şcoală”;
Asigurarea cadrului normativ pentru cuprinderea în norma didactică a orelor efectuate în programul ”Şcoala de după şcoală”.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
12. Garantarea autonomiei universitare prevăzută şi în Constituţia României prin:
Libertatea comunităţii academice de a gestiona programele de studii;
Libertatea comunităţii academice de a–şi stabili şi alege democratic structurile de conducere;
Autonomia universitară este asociată cu răspunderea publică pentru gestiunea programelor şi a patrimoniului;
Sprijinirea iniţiativei private în învăţământul superior şi garantarea autonomiei funcţionale.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
13. Creşterea rolului universităţilor în dezvoltarea regiunilor proactive ale cunoaşterii
Creşterea capacităţii de inovare a resurselor umane;
Realizarea unei infrastructuri şi logistici adecvate;
Dezvoltarea serviciilor şi a sectoarelor economice inovatoare;
Alianţe strategice (capitalismul alianţei) între universităţi, companii private, agenţii de stat.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
Universităţi pentru crearea economiei cunoaşterii
Participarea universităţilor la elaborarea setului de politici, în realizarea unor reţele de colaborare pentru crearea de cunoştinţe, diseminarea şi utilizarea lor pentru creşterea bunăstării;
Baze de cercetare pentru economia cunoaşterii;
Dezvoltarea unor structuri eficiente pentru transferul de cunoştinţe şi de tehnologie;
Dezvoltarea capacităţilor de cercetare în sectorul generării de cunoştinţe de interes comercial;
Structuri universitare care au competenţe în elaborarea strategiilor şi politicilor publice.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
15. Orientarea conţinutului procesului didactic în vederea creşterii capacităţii de inovare a resurselor umane prin:
Dezvoltarea unei culturi a cunoaşterii ştiinţifice şi tehnologice;
Transferul inovaţiei în produse şi pentru asigurarea unui învăţământ superior problematizat;
Dezvoltarea creativităţii individuale a studenţilor.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
Sprijinirea universităţilor  în a-şi asuma viziunea creativă  prin optimizarea şi susţinerea potenţialului său creator, într-o relaţie de stimulare şi susţinere reciprocă cu companii, agenţii, etc.
Dezvoltarea unor structuri intermediare menite să susţină parteneriatul dintre universităţi şi companii – economia „verde”, bazată pe cunoaştere şi transfer tehnologic.
18.Participarea întregii comunităţi academice la implementarea obiectivelor strategice pentru creşterea performanţelor învăţământului superior.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
19. Încurajarea şi susţinerea „brokerilor cunoaşterii” – profesionişti hibrizi care au capacitatea de a înţelege rapid un domeniu şi care identifică rapid potenţialul, frontierele şi provocările cheie. Brokerii cunoaşterii au:
Competenţe antreprenoriale;
Capacitatea de a identifica idei interesante;
Priceperea de a organiza echipe;
Abilitatea de a cataliza dezvoltarea de noi idei.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
20. Crearea cadrului normativ necesar pentru ca universităţile, guvernele şi companiile să lucreze împreună pentru creşterea bunăstării societăţii
Cadru general normativ;
Autonomie în structurarea relaţiilor parteneriale;
Garantarea libertăţilor academice în exercitarea profesiunii;
Cadrul normativ astfel încât în formarea continuă să poată fi cuprinsă populaţia activă în proporţie de cel puţin 10%.
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
“3 % din PIB-ul UE ar trebui să fie investit în cercetare”
1% din bugetul de stat şi 2% din fonduri private
Cercetarea ştiinţifică reprezintă principalul proces prin care se produce cunoaştere, creaţie şi inovare.
Cercetarea ştiinţifică, în ceea ce priveşte resursele alocate, trebuie să fie pentru toţi decidenţii politici din România o prioritate privind reconsiderarea bugetării.
Învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică reprezintă priorităţi pentru toate ţările UE care consideră că succesul acestor domenii reprezintă calea de relansare economică cea mai sigură.
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Obiectivele pentru cercetarea ştiinţifică din România:
Articularea unor programe majore de cercetare în concordanţă cu obiectivele strategice de dezvoltare ale României, precum şi cu obiectivele din “Strategia Europa 2020”;
Susţinerea cercetării ştiinţifice din domeniile cu potenţial de performanţă;
Încurajarea prin mecanisme de finanţare a abordărilor interdisciplinare cu potenţial de aplicare în realizarea de produse;
Susţinerea excelenţei ştiinţifice prin finanţarea adecvată, inclusiv a transferului tehnologic cu efecte în creşterea şi dezvoltarea economică.
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Obiectivele pentru cercetarea ştiinţifică din România:
Susţinerea bazelor de cercetare cu utilizatori multipli;
Transferarea capacităţii de cercetare şi spre sectorul generării de cunoştinţe de interes comercial;
Scutirea de impozit pe profitul investit în transferul tehnologic;
Transformarea regiunilor de dezvoltare în regiuni ale cunoaşterii care să dezvolte economia “verde” prin unificarea trielicoidală a eforturilor universităţilor, guvernului şi companiilor;
Dezvoltarea unor strategii multiplicative prin crearea sau extinderea de infrastructuri comune orientate pe cercetare sau tehnologie.
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Obiectivele pentru cercetarea ştiinţifică din România:
Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare sau tehnologie;
Canalele de finanţare care să sporească conectivitatea dintre universităţi, institute de cercetare, agenţii şi companii pentru reducerea distanţei de la ştiinţă la aplicaţie;
Dezvoltarea semnificativă a sectoarelor economice inovatoare, susţinerea unei dinamici a inovaţiei în toate sectoarele şi investiţiile cu apariţia şi dezvoltarea unei clase creatoare cu contribuţii importante la creşterea bunăstării în societate.
Realizarea proiectului ELI (Extreme Light Infrastructure)
OBIECTIVE GENERALE
OBIECTIVE GENERALE
OBIECTIVE GENERALE
ȘANSE EGALE DE ACCES LA EDUCAŢIE PENTRU FIECARE COPIL DIN ROMÂNIA
ȘANSE EGALE DE ACCES LA EDUCAŢIE PENTRU FIECARE COPIL DIN ROMÂNIA
RELAȚIA CU PIAȚA MUNCII ASIGURAREA UNEI CARIERE
STATUTUL SOCIAL AL PROFESORULUI
STIMULAREA INSTITUȚIONALĂ A  VOLUNTARIATULUI
DIASPORA
DIASPORA

Subfinanţarea Educația nu reprezintă o prioritate a guvernului
Subfinanțarea

Învăţământul superior Marginalizarea studenților

Starea actuală a educației ConcluziiStarea actuală a educației Concluzii
O şcoală inovativăO şcoală pentru cariera profesională  și pentru viaţă O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
Guvernul Finlandei, în urma recesiunii din anii ’90, s-a hotărât să dedice fonduri importante educaţiei, cercetării ştiinţifice şi tehnologiei. În mai puţin de zece ani, Finlanda a trecut pe primele locuri în lume ca bunăstare socială şi bogăţie.

România, ca ţară membră a Uniunii Europene, are obligaţia să-şi racordeze strategiile de ieşire din criză şi de dezvoltare a celor promovate de Comisia Europeană şi să-şi asume un rol proactiv în promovarea obiectivelor UE, cât şi a celor proprii.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂCOMISIA EUROPEANĂ în ”Strategia Europa 2020” defineşte trei obiective cheie:
O creştere economică inteligentă prin:Educaţie;Promovarea cunoaşterii;Inovare şi creativitate;Digitalizarea întregii societăţi.

O ŞCOALĂ INOVATIVĂCOMISIA EUROPEANĂ în ”Strategia Europa 2020” defineşte trei obiective cheie:
O creştere economică durabilă prin:
Competitivitate;
Utilizarea mai eficientă a resurselor.

O ŞCOALĂ INOVATIVĂCOMISIA EUROPEANĂ în ”Strategia Europa 2020” defineşte trei obiective cheie:
O creştere economică favorabilă incluziunii prin:O mai mare participare la piaţa forţei de muncă;
2.Dobândirea de noi competenţe;
3.Lupta împotriva sărăciei.

O ŞCOALĂ INOVATIVĂ”Strategia Europa 2020” defineşte, în vederea monitorizării, indicatorii de referinţă reprezentativi:
Abandonul şcolar să scadă sub 10%;
Cel puţin 40% din generaţia tânără trebuie să aibă studii universitare;
3% din PIB să fie investit în cercetare şi dezvoltare (1% din fonduri publice și 2% din fonduri private).O ŞCOALĂ INOVATIVĂ”Strategia Europa 2020” defineşte, în vederea monitorizării, indicatori de referinţă reprezentativi:
Reorientarea cercetării şi dezvoltării şi a politicii de inovare către provocările majore reducând durata dintre producerea invenţiei şi transformarea ei în produse (economisire anuală -289 milioane de euro);
Creşterea atractivităţii şi calităţii învăţământului superior prin asigurarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂEducaţia este asumată de USL ca factor strategic al dezvoltării durabile
Obiectivele prioritare şi urgente sunt:
Motivarea cadrelor didactice, recunoaşterea rolului social prin salariu, respectarea demnităţii şi autonomiei profesionale;
Integrarea, de urgenţă, a cadrelor didactice în programe de formare continuă, prin proiecte finanţate din fonduri structurale.

O ŞCOALĂ INOVATIVĂ
3.Formarea continuă a cadrelor didactice este centrată pe:
Învăţământ digitalizat;Curriculum adecvat formării inovative, creative, şi formării de competenţe;Pedagogie modernă, optimizarea relaţiei cu părinţii, elevii și cu autorităţile locale;Actualizarea cunoaşterii în aria curriculară a disciplinei.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ4. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii:        ȘANSE EGALE  DE ACCES LA EDUCAȚIEAsigurarea condiţiilor pentru eliminarea abandonului şcolar;Cuprinderea grupei pregătitoare în învăţământul obligatoriu;Cuprinderea a peste 80% dintre copiii cu vârste între 3 şi 5 ani în educaţia timpurie;Crearea sistemului public/privat pentru educaţia timpurie a copiilor de 0 – 3 ani;Cel puţin 85% dintre tinerii între 18 – 22 de ani să fie absolvenţi de studii liceale;Generalizarea obligativităţii ciclului de învăţământ liceal.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ4. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii:
Formarea profesională în meserii cerute de piaţa muncii;Dezvoltarea creativităţii elevilor şi a capacităţii lor de inovare;Promovarea, prin educaţie, a unui sistem de valori  de referinţă în societate;Cunoaşterea a cel puţin două limbi străine;Achiziţii culturale, de cunoştinţe tehnologice, formarea deprinderilor pentru o viaţă sănătoasă, pentru sport, pentru mediu, în spiritul principiilor democratice.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ5. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de  dezvoltare personală din perspectiva obiectivelor din “Strategia Europa 2020” prin:
Creşterea contribuţiei şcolii şi familiei în personalizarea educaţiei copilului;
Orientarea şcolară prin cabinetele psihopedagogice;
Dezvoltarea deprinderilor de învăţare permanentă pentru creşterea capacităţii de adaptare la noi locuri de muncă. O ŞCOALĂ INOVATIVĂ6. Informatizarea şi asigurarea accesului la internet rapid în toate unităţile şi instituţiile de învăţământ prin:
Creare de noi oportunităţi de învăţare cu mijloace informatice, sisteme multimedia, softuri educaţionale şi reţele de date;Multiplicarea canalelor de comunicare şi a noi forme de socializare;Dezvoltarea informaticii de gestiune în administrarea şcolii;Introducerea manualelor electronice;Realizarea de reţele pilot pentru unităţi de învăţământ situate în zone defavorizate.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ7. Creşterea capacităţii de inovare şi de creativitate din   perspectiva dezvoltării durabile prin:

Educaţie complementară extracurriculară şi extraşcolară;
Răspuns la nevoile educaţionale de formare ale elevilor şi părinţilor acestora pentru dezvoltarea creativităţii şi inovării;
Susţinerea elevilor capabili de inovare şi creaţie.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ8. Asigurarea educaţiei complementare pentru creşterea capacităţii de adaptare şi pentru refacerea coeziunii sociale prin:
Dezvoltarea de alternative educaţionale;
Formarea tinerilor prin activităţi sportive;
Refacerea taberelor pentru elevi și studenți;
Intituționalizarea participării în proiecte şi programe cu teme care sunt complementare faţă de curriculum.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ9. Susținerea programelor „Şansa a doua prin educaţie” în vederea eliminării analfabetismului şi integrării pe piaţa muncii prin:
Garantarea egalităţii de şanse și eliminarea oricăror forme de discriminare;
Facilităţi, politici şi programe adecvate grupurilor vulnerabile;
Programe suport pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ10. Garantarea autonomiei școlilor și a autonomiei profesionale a cadrelor didactice prin:Instituţionalizarea autonomiei şcolilor cu asumarea responsabilităţii publice faţă de performanţele şcolii;
Autonomia profesională a cadrelor didactice în transpunerea personalizată a programelor şcolare;
Încurajarea formării consorţiilor şcolare şi asociaţiilor profesionale;
Instituirea cadrului legal pentru parteneriatul şcolii cu autorităţile locale şi cu agenţii economici interesaţi;O ŞCOALĂ INOVATIVĂ10. Garantarea autonomiei școlilor și a autonomiei profesionale a cadrelor didactice prin:
Participare şcolilor şi a cadrelor didactice în programe şi proiecte care aduc beneficii procesului didactic;Realizarea de parteneriate pentru schimbul de bune practici cu unităţi şcolare din ţară şi din străinătate;Participare la programe de formare profesională pentru dezvoltarea personală şi creşterea performanţei în cariera didactică;Încurajarea iniţiativei private în învăţământul preuniversitar.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ11. Generalizarea programului „Şcoala de după şcoală” în parteneriat cu autorităţile locale, părinţi, agenţi economici:
Asigurarea autonomiei de decizie la nivelul şcolii în parteneriat cu părinţii şi autorităţile locale contributoare;
Elaborarea cadrului general în care se desfăşoară programul ”Şcoala de dupa şcoală”;
Asigurarea cadrului normativ pentru cuprinderea în norma didactică a orelor efectuate în programul ”Şcoala de după şcoală”.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ12. Garantarea autonomiei universitare prevăzută şi în Constituţia României prin:Libertatea comunităţii academice de a gestiona programele de studii;
Libertatea comunităţii academice de a–şi stabili şi alege democratic structurile de conducere;
Autonomia universitară este asociată cu răspunderea publică pentru gestiunea programelor şi a patrimoniului;
Sprijinirea iniţiativei private în învăţământul superior şi garantarea autonomiei funcţionale.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂ13. Creşterea rolului universităţilor în dezvoltarea regiunilor proactive ale cunoaşterii
Creşterea capacităţii de inovare a resurselor umane;
Realizarea unei infrastructuri şi logistici adecvate;
Dezvoltarea serviciilor şi a sectoarelor economice inovatoare;
Alianţe strategice (capitalismul alianţei) între universităţi, companii private, agenţii de stat.
O ŞCOALĂ INOVATIVĂUniversităţi pentru crearea economiei cunoaşterii
Participarea universităţilor la elaborarea setului de politici, în realizarea unor reţele de colaborare pentru crearea de cunoştinţe, diseminarea şi utilizarea lor pentru creşterea bunăstării;Baze de cercetare pentru economia cunoaşterii;Dezvoltarea unor structuri eficiente pentru transferul de cunoştinţe şi de tehnologie;Dezvoltarea capacităţilor de cercetare în sectorul generării de cunoştinţe de interes comercial;Structuri universitare care au competenţe în elaborarea strategiilor şi politicilor publice.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ15. Orientarea conţinutului procesului didactic în vederea creşterii capacităţii de inovare a resurselor umane prin:
Dezvoltarea unei culturi a cunoaşterii ştiinţifice şi tehnologice;
Transferul inovaţiei în produse şi pentru asigurarea unui învăţământ superior problematizat;
Dezvoltarea creativităţii individuale a studenţilor.O ŞCOALĂ INOVATIVĂSprijinirea universităţilor  în a-şi asuma viziunea creativă  prin optimizarea şi susţinerea potenţialului său creator, într-o relaţie de stimulare şi susţinere reciprocă cu companii, agenţii, etc.
Dezvoltarea unor structuri intermediare menite să susţină parteneriatul dintre universităţi şi companii – economia „verde”, bazată pe cunoaştere şi transfer tehnologic.
18.Participarea întregii comunităţi academice la implementarea obiectivelor strategice pentru creşterea performanţelor învăţământului superior.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ19. Încurajarea şi susţinerea „brokerilor cunoaşterii” – profesionişti hibrizi care au capacitatea de a înţelege rapid un domeniu şi care identifică rapid potenţialul, frontierele şi provocările cheie. Brokerii cunoaşterii au:
Competenţe antreprenoriale;
Capacitatea de a identifica idei interesante;
Priceperea de a organiza echipe;
Abilitatea de a cataliza dezvoltarea de noi idei.O ŞCOALĂ INOVATIVĂ20. Crearea cadrului normativ necesar pentru ca universităţile, guvernele şi companiile să lucreze împreună pentru creşterea bunăstării societăţii
Cadru general normativ;
Autonomie în structurarea relaţiilor parteneriale;
Garantarea libertăţilor academice în exercitarea profesiunii;
Cadrul normativ astfel încât în formarea continuă să poată fi cuprinsă populaţia activă în proporţie de cel puţin 10%.CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ “3 % din PIB-ul UE ar trebui să fie investit în cercetare”1% din bugetul de stat şi 2% din fonduri private
Cercetarea ştiinţifică reprezintă principalul proces prin care se produce cunoaştere, creaţie şi inovare.
Cercetarea ştiinţifică, în ceea ce priveşte resursele alocate, trebuie să fie pentru toţi decidenţii politici din România o prioritate privind reconsiderarea bugetării.
Învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică reprezintă priorităţi pentru toate ţările UE care consideră că succesul acestor domenii reprezintă calea de relansare economică cea mai sigură.

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ Obiectivele pentru cercetarea ştiinţifică din România:
Articularea unor programe majore de cercetare în concordanţă cu obiectivele strategice de dezvoltare ale României, precum şi cu obiectivele din “Strategia Europa 2020”;Susţinerea cercetării ştiinţifice din domeniile cu potenţial de performanţă;Încurajarea prin mecanisme de finanţare a abordărilor interdisciplinare cu potenţial de aplicare în realizarea de produse;Susţinerea excelenţei ştiinţifice prin finanţarea adecvată, inclusiv a transferului tehnologic cu efecte în creşterea şi dezvoltarea economică.CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ Obiectivele pentru cercetarea ştiinţifică din România:
Susţinerea bazelor de cercetare cu utilizatori multipli;Transferarea capacităţii de cercetare şi spre sectorul generării de cunoştinţe de interes comercial;Scutirea de impozit pe profitul investit în transferul tehnologic;Transformarea regiunilor de dezvoltare în regiuni ale cunoaşterii care să dezvolte economia “verde” prin unificarea trielicoidală a eforturilor universităţilor, guvernului şi companiilor;Dezvoltarea unor strategii multiplicative prin crearea sau extinderea de infrastructuri comune orientate pe cercetare sau tehnologie.CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ Obiectivele pentru cercetarea ştiinţifică din România:
Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare sau tehnologie;Canalele de finanţare care să sporească conectivitatea dintre universităţi, institute de cercetare, agenţii şi companii pentru reducerea distanţei de la ştiinţă la aplicaţie;Dezvoltarea semnificativă a sectoarelor economice inovatoare, susţinerea unei dinamici a inovaţiei în toate sectoarele şi investiţiile cu apariţia şi dezvoltarea unei clase creatoare cu contribuţii importante la creşterea bunăstării în societate.Realizarea proiectului ELI (Extreme Light Infrastructure) OBIECTIVE GENERALEOBIECTIVE GENERALEOBIECTIVE GENERALEȘANSE EGALE DE ACCES LA EDUCAŢIE PENTRU FIECARE COPIL DIN ROMÂNIAȘANSE EGALE DE ACCES LA EDUCAŢIE PENTRU FIECARE COPIL DIN ROMÂNIARELAȚIA CU PIAȚA MUNCII ASIGURAREA UNEI CARIERE STATUTUL SOCIAL AL PROFESORULUISTIMULAREA INSTITUȚIONALĂ A  VOLUNTARIATULUIDIASPORADIASPORA

2 COMENTARII

  1. viziune – reprezentare imaginara a unor lucruri ireale, ca produs al unei stari patologice a psihicului (DEX)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.