Pentru atragerea tinerilor către instituţiile de învăţământ ale M.A.I., poliţiştii giurgiuveni se implică activ în activitatea de recrutare, în condiţiile existenţei unei oferte educaţionale şi profesionale variate şi dinamice, identificând modalităţi viabile de atragere a candidaţilor cu potenţial aptitudinal ridicat pentru cariera de poliţist.

CIFRA DE ŞCOLARIZARE – SESIUNEA DE ADMITERE 2011

Cifrele de şcolarizare aprobate pentru instituţiile de învăţământ aflate în referinţă, sesiunea 2011, sunt:

 • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie:
  • specializarea „ordine şi siguranţă publică ”- forma de învăţământ de zi – 200 locuri;
  • specializarea „drept” – 50 locuri.
 • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 650 locuri;
 • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 150 locuri;
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”Boldeşti

– 4 locuri pentru subofiţeri şi 4 locuri maiştri militari auto.

 • Academia Tehnică Militară

Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare – Calculatoare şi sisteme

informatice pentru apărare şi securitate naţională: 18 locuri;

 • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu

a. Ştiinţe militare şi informaţii – Finanţe –contabilitate: 1 loc;

b. Ştiinţe administrative – Intendenţă – 1 loc.

Femeile şi bărbaţii candidează pe aceleaşi locuri.

PRECIZĂRI

Activităţile de recrutare a candidaţilor se desfăşoară la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Giurgiu,  după următorul program:

ZIUA ORELE ACTIVITĂŢI CE SE DESFĂŞOARĂ OBS.
LUNI –JOI 9,00 –  12,00

13,00 – 15,00

Prezentarea ofertei  educaţionale, înscrierea candidaţilor, distribuire formulare tip şi primire dosare complete
Vineri 9,00 –  14,00 Prezentarea ofertei educaţionale, înscrierea candidaţilor, distribuire formulare tip şi primire dosare complete
 • Candidaţii se vor prezenta la înscriere cu cartea de identitate şi certificatul de naştere.
 • Data limită de înscriere a candidaţilor este ziua de:
  • 03.06.2011,   pentru învăţământul universitar;
  • 01.07.2011,  pentru şcolile de agenţi de poliţie.
 • Fişele medicale, tip MAI, se vor elibera începând cu data de 16.05.2011 şi se vor deschide/închide de către Centrul Medical Judeţean Giurgiu, str.Călugăreni nr.26, zilnic, de luni până vineri,  între orele 09:00 – 15:00.

Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de instituţia de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează astfel:

a) sesiunea I : în perioada  30 mai – 18 iunie 2011, pentru candidaţii care s-au înscris la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior;

b) sesiunea a II-a : în perioada 4 iulie – 15 iulie 2011, pentru candidaţii  înscrişi la concursul de admitere în instituţiile  de învăţământ  postliceal.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

CONDIŢII LEGALE ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

Pentru a participa la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cursuri de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2011;

f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) au luat la cunoştinţă de condiţia prevăzută de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Pentru locurile scoase la concurs în Academia de Poliţie „Alexandru loan Cuza” Bucureşti, în şcolile de agenţi de poliţie, se recrutează bărbaţi şi femei, indiferent de specializări, iar pentru locurile M.A.I. din instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. se recrutează şi femei numai pentru facultăţile, specializările şi specializările prevăzute în Anexa nr. 2 la Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane  nr. II/480/03.05.2011.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Cererile de înscriere la concursul de admitere în învăţământul universitar pot fi primite de structura resurse umane din cadrul I.P.J. Giurgiu până la data de 03.06.2011, iar pentru şcolile postliceale până la data de  01.07.2011.

Candidaţii recrutaţi pentru Academia de Poliţie „Alexandru loan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – specialitatea poliţie, învăţământ de zi, pot opta la înscriere pentru una din următoarele variante:

a) DREPT;

b) DREPT sau ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ;

c) ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ.

Ocuparea locurilor se face în ordinea mediilor obţinute, după opţiunea exprimată, până la completarea locurilor, conform Metodologiei de admitere în facultăţile Academiei de Poliţie Bucureşti.

În cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie nu se aprobă schimbarea opţiunii iniţiale de către candidaţi, după transmiterea la Academia de Poliţie a tabelului nominal privind candidaţii înscrişi pe facultăţi, specializări şi specialităţi de către structura de resurse umane.

Candidaţii înscrişi la concursul organizat în instituţiile de învăţământ universitar care îşi exprimă opţiunea şi pentru una dintre şcolile postliceale

Pentru candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ universitar  şi care au o a doua opţiune o şcoală de agenţi de poliţie, se constituie un dosar de recrutare separat, cu actele de studii în copie legalizată şi fişa medicală în copie certificată  prin înscrierea menţiunii „Conform cu originalul”. Pe dosar lucrătorii cu atribuţii de recrutare  vor înscrie menţiunea „ A doua opţiune”.

Candidaţilor prevăzuţi la alin. l li se aduce la cunoştinţă în momentul recrutării că vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admitere la şcolile postliceale (plata taxei de participare la concurs, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele sportive – şi a testului de verificare a cunoştinţelor).

Candidaţii declaraţi „Respins” la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti / candidaţii declaraţi „Respins” la una dintre instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale, care au ca a doua opţiune o şcoală de agenţi de poliţie, pot participa la concursul de admitere organizat de către una dintre acestea dacă au fost declaraţi „apt medical” la examinarea medicală efectuată în cadrul instituţiei de învăţământ superior.

TERMENE  FINALIZARE  DOSARE

Termenele  pentru finalizarea dosarelor de recrutare şi depunere  a documentelor complete la Serviciul Resurse Umane sunt :

10.06.2011– Dosarele de recrutare ale candidaţilor pentru toate instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale;

15.06.2011 – Dosarele de recrutare  pentru Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti;

15.07.2011 – Dosarele de recrutare pentru şcolile postliceale ale M.A.I.

PROBE ŞI BAREME PENTRU VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE

Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale sunt următoarele:

Nr.

Crt.

PROBELE DE VERIFICARE

BAREME MINIME
Bărbaţi Femei
1. Alergare de viteză – 50 m plat 7”2 8”1
2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) 7 m 7 m
3. Alergare de rezistenţă -1000 m 3’45” 4’10”

1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.

2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergareviteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare-rezistenţă.

4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).

5. Este declarat „PROMOVAT” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.

6. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

DETALII PRIVIND PREZENTAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Candidaţii pentru Facultatea de Poliţie – învăţământ de zi se vor prezenta la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti în data de 18.07.2011, între orele 08.00-13.00, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, conform Metodologiei de admitere în facultăţile Academiei de Poliţie Bucureşti.

Candidaţii recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale se vor  prezenta în ziua de 08.07.2011, ora 08.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, strada Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Bucureşti, pentru susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.

Relaţii la telefon 021/315.93.73, interior 11422 sau 11407.

La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale au asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.

Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care promovează probele eliminatorii susţin probele de cunoştinţe la sediul instituţiilor de învăţământ pentru care au optat, potrivit graficului întocmit de fiecare dintre acestea.

La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, candidaţii vor susţine o probă de concurs, eliminatorie, de limba engleză. Nota obţinută la limba engleză se ia în considerare la calcularea mediei de admitere, cu ponderea stabilită de fiecare instituţie de învăţământ.

Concursul de admitere la şcolile postliceale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor se organizează şi se desfăşoară în perioada 20.08-02.09.2011, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ, astfel:

Etapa I – eliminatorie 22 – 27.08.2011 – (examinarea medicală şi verificarea aptitudinilor fizice);

Etapa a II-a29.08.2011 –  proba de verificare a cunoştinţelor (test grilă limba română şi limba străină)

Candidaţii se vor prezenta în perioada 20-21.08.2011 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie pentru care au optat, în vederea înscrierii, achitării taxei de participare la concurs şi eliberării legitimaţiei de concurs.

Persoanele prevăzute la art. 18 alin. (4) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1371 din 04.07.2006 pentru aprobarea „Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurarea concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor” sunt exceptate de plata taxei de concurs, respectiv:

a) sunt orfani de ambii părinţi;

b) provin din casele de copii sau din plasament familial;

c) sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;

d) sunt răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

e) au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului;

f) sunt absolvenţi ai liceelor M.A.I., promoţia 2011.

Pentru mai multe informaţii, accesează:  http://www.politiaromana.ro/Recrutare_personal/index.htm

COMPARTIMENTUL  PRESĂ  ŞI  RELAŢII PUBLICE

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.